KIDAMO

Osnovna škola Frana Galovića od svog osnutka ima cilj stjecanja trajnog i primjenjivog znanja i osposobljavanja učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj.Kvalitetu rada škole pratimo samovrednovanjem te KREDA i SWOT analizama koje su nam pokazale smanjenu motivaciju učitelja za rad zbog nedovoljno razvijenih kompetencija,vještina i znanja u području suvremenih
metoda poučavanja,primjene IKT-a, u području rada s darovitim učenicima i u poznavanju mogućnosti europskih projekata i međunarodne suradnje škola .Stoga smo zaključili kako je za našu školu ključno unaprijediti metode rada s učenicima i internacionalizaciju škole. Nacionalni okvirni kurikul ističe važnost visoke kvalitete odgoja i obrazovanja te omogućuje samostalnost škole i slobodu u stvaranju školskog kurikula shodno potrebama škole. Navedene potrebe ostvarit ćemo
odabranim strukturiranim tečajevima koji će omogućiti ostvarivanje općeg cilja i specifičnih ciljeva našeg projekta naziva “Kreativnost,inovativnost,divergentnost,aktivnost-moć obrazovanja“-KIDAMO. Erasmus tim u sastavu ravnateljice, pedagoginje te učiteljica hrvatskog jezika,
matematike, fizike, kemije, biologije i razredne nastave definirao je opći cilj projekta: izobrazbom učitelja povećati kvalitetu poučavanja primjenom suvremenih metoda poučavanja, čime ćemo razvijati znanja,vještine i kompetencije učenika i stvarati kvalitetnu školu međunarodne dimenzije. Sudionice mobilnosti steći će znanja o novim i inovativnim metodama poučavanja, tehnikama rada u heterogenim razredima, eksperimentima i znanstvenim projektima u nastavi, intelektualnim igrama, digitalnim alatima i otvorenim obrazovnim materijalima, što će doprinijeti osuvremenjivanju metoda rada i europskoj dimenziji škole kroz specifične ciljeve našeg projekta: 1. Primjenom suvremenih metoda poučavanja pripremiti učenike na izazove 21. stoljeća razvijajući 8 ključnih kompetencija. Time ćemo povećati motiviranost učenika, poticati ih na kreativnost, inovativnost i poduzetništvo sa svrhom povećanja učinka obrazovnog sustava i olakšanja ulaska mladih na tržište rada i sprečavanje napuštanja školovanja u skladu sa Strategijom Europa 2020. 2. Izobrazbom učitelja razvijati digitalne kompetencije učitelja i učenika čime će se povećati uporaba digitalnih alata u nastavnom procesu. Učitelji i učenici izrađivat će digitalne otvorene obrazovne sadržaje koji će biti dostupni širokoj publici na državnoj i međunarodnoj razini te će doprinijeti održivosti projekta i nakon njegova završetka,kao i poboljšanju Nacionalnog kurikuluma u okviru kurikularne reforme. 3. Povećati kvalitetu rada i napretka darovitih učenika primjenom novih metoda i znanja čime ćemo zadovoljiti njihove posebne odgojno-obrazovne potrebe. 4. Razvijati međunarodnu dimenziju škole povećanim prijavljivanjem na različite projekte suradnje s europskim partnerima što će biti moguće jer će sudionice unaprijediti i osnažiti jezične,digitalne i upravljačke kompetencije, kao i društvene i građanske. Poboljšat će razumijevanje društvene, jezične i kulturalne raznolikosti, što će unaprijediti internacionalizaciju škole većim uključivanjem u EU i međunarodne projekte, prvenstveno Erasmus+ KA2 te omogućiti njihovu bolju kvalitetu i stvaranje suradničke međunarodne mreže. 5.Povećati zadovoljstvo roditelja i lokalne zajednice kvalitetnom rada škole njihovim aktivnim uključivanjem u školske aktivnosti, što ćemo ostvariti na roditeljskim sastancima koji će uključivati suvremene metode te ćemo organizirati Noć znanosti ,Dan škole, Biciklijadu i Dane Dugava kada ćemo predstaviti naš projekt i njegove rezultate kroz predavanja i radionice. Dugoročno gledano
održivost projekta ostvarivat će se kroz bolju sposobnost upravljanja i strategiju internacionalizacije, povećanu dodjelu financijskih sredstava za organizaciju EU-a/međunarodnih projekata, inovativne i suvremene metode rada s učenicima, privlačnije programe izvannastavnih aktivnosti okrenutih potrebama i očekivanjima učenika, što će direktno obogaćivati i unaprjeđivati školski kurikul, povećanjem kvalifikacija učitelja, unapređenjem postupaka priznavanja i potvrđivanja
kompetencija stečenih za vrijeme razdoblja učenja u inozemstvu, učinkovitijim djelovanjem u korist lokalne zajednice. Videokonferencije, predavanja i radionice, medijske objave i digitalni materijali doprinijet će iznimnoj vidljivosti projekta KIDAMO.Raspored zvona